ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดโครงการสอนเสริมสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 6 -9 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 6 -9 ธันวาคม 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้จัดโครงการสอนเสริมสรุปเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการเตรียมตัวสอบคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาสอนทบทวนความรู้ เทคนิค ในการทำข้อสอบให้กับนักเรียนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จำนวน 330 คน  

ซึ่งคาดว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จะได้รับการพัฒนาความรู้ เทคนิคในการทำข้อสอบ และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น” นายธารา พิลาแสง กล่าว

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูกิตติ์วิทยา คงสุริยะพงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.ลยนภ