อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Buriram ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team Buriram ๑) ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ (PA Support Team Buriram ๑)ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย

วัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Buriram ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายระดับสถานศึกษาในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รวมถึงสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ครูผู้ช่วย และผู้ทำหน้าที่ admin ของระบบ DPA จำนวน ๑๒๐ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๙ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๙ คน วิทยากร คณะ PA Support Team Buriram ๑ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ในเชิงปฏิบัติการในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด รูปแบบใหม่