สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” (สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สัญจร)  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านเขว้า          โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า  พร้อมมอบนโยบายตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ PA โดยทีมวิทยากร (นายอภิชาติ  พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,นางสาวนินทร์มณี  ธรินทราวัฒน์  ผอ.ร.ร.บ้านหนองปล้อง,นายอุทิศ บุญเสนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) และแจ้งข้อราชการ  ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,ผอ.กลุ่ม/หน่วย) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า