ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสหรัฐ เต็มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อ.เชียงคาน จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายปฏิณญา โคตรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันนจัดกิจกรรม วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรง ของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสานึก และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

…………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจากนายปฏิณญา โคตรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.ลยนภ