สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาฯ

กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ได้รับวุฒิบัตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สามารถดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการศึกษา ๙ ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๓ คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ ค