สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและภาพความสำเร็จ ITA Online ประจำปี 2565 ที่ 1 ระดับประเทศ

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) นำบุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สูงสุดอับดับที่ 1 จาก 245 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ภายในงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (9 ธันวาคม)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9  ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร