สพป.เลย เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อน PA สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา (PA Support Team)

วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ  นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อน PA สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา (PA Support Team)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  ครูแกนนำ  จำนวน  ๑๕๔  โรงเรียน   วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่ผ่านการอบรม PA Support Teamโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้มอบนโยบายว่า “PA หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ซึ่ง PA คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่การบรรลุซึ่ง วิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสำเร็จขององค์กร มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน   ยินดีกับคุณครูทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูแกนนำ  PA ไม่ใช่เรื่องใหม่ ขอให้ ขอให้ทุกท่านได้เปิดใจและรับเอาความรู้จากวิทยากรให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลแก่บุคลากรในโรงเรียนต่อไป”  ในการนี้ยังมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้บรรยาย ความสำคัญแนวคิดหลักการตาม ว PA   ผู้บริหารสถานศึกษากับบทบาทใน วPA โดย นายสมพร ไชยแสง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมนและ นางเบญจมาภรณ์  จันนา ผอ.โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด   แนวทางการจัดทำ PA สวนที่ ๑และ๒ โดย นางนันทนา  สาระกิจจานนท์ และ นางสาววนิดา  สิมพล  ศึกษานิเทศก์  การดำเนินการใช้ระบบ DPA ของสถานศึกษา การประเมินวิทยฐานะ  โดย นางวราภรณ์  ยศธสาร ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และ นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา ครูโรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม