ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติ One Day English Camp

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติ One Day English Camp วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ การหาความสนุกเพลิดเพลินจาก เพลง หนังสือ ภาพยนตร์ และเกม 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ ผ่านกิจกรรมกลุ่มตามที่ผู้นำค่ายจัดขึ้น จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดอนทองวิทยา มีนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 251 คน ณ หอประชุมสัตตบงกช โรงเรียนดอนทองวิทยา จังหวัดพิษณุโลก