+++ร่วมประชุมเพื่อรายงานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา+++

+++วันศุกร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายเทวัน  พอใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์  คะสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรายงานการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา  ณ  ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  // ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน