ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่สพป.ลำพูน เขต 2 พบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปีและบันทึกข้อตกลง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา พบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี และบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมิน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2