สพป.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding : MOU ) ระหว่างโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) กับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding : MOU ) ระหว่างโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) กับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง เพื่อพัฒนาด้านโอกาส คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต สนับสนุนดูแลนักเรียน ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต