สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บทบาทของโรงเรียนในอดีต ความเข้มแข็งของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาและแนวปฏิบัติของโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ

จากนั้นมีพิธีเปิดโดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สนก.สพฐ.) เป็นประธาน โดยกล่าวว่า “สพฐ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จึงมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ 6 ประการ ได้แก่

1) ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในครรภ์มารดา

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ

4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

5) ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และ 6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการของนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในประจำปี 2565 นี้ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ร่วมกันและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 2 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 194 คน และผู้ชนะเลิศกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน จำนวน 6 ด้าน และคณะกรรมการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน

นายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวถึงการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า “เพื่อต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมผลงานหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงานที่ชนะเลิศกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน จำนวน 6 ด้าน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์งาน กพด.สพฐ.