ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (ประธาน) ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี