อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาประสิทธิภาพผู้ทำหน้าที่พัสดุ และการเงินของสถานศึกษา เป้าหมายปฏิบัติถูกต้อง ความเสี่ยงเป็นศูนย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีการอบรมตามโครงการพัฒนาการเงิน การคลังเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพและระบบจัดเก็บเอกสารการเงินอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ(e-finance Smart) ของโรงเรียนในสังกัด ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น 8 ธันวาคม 2565 เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำหน้าที่พัสดุของโรงเรียน และ 9 ธันวาคม 2565 เป็นการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารการเงินอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ(e-finance Smart) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องของแนวทางการดำเนินการพัสดุ และการดำเนินการด้านการเงินรวมถึง แนวทางปฏิบัติการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Ktb Corporate Online สำหรับโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่และลดภาวะความเสี่ยงในการทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน