สพม.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม การนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) และประธานสหวิทยาเขต 5 สหวิทยาเขต พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ และผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อสนับสนุนนโยบายให้การนิเทศเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสพม.เชียงใหม่ “มุ่งนิเทศการศึกษา สู่การพัฒนาครูมืออาชีพ” บรรยากาศในการประชุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ศน.สิริลักษณ์ วงศ์เพชร