ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสาวสุมาลี กุงไธสง และนายกฤษขจร ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียน  บ้านหนองค่าย โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ และโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน รับการนิเทศ ติดตาม และให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ   (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ )