โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย”การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566″

วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นประธาน รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากรบรรยาในหัวข้อ ภาพรวมและคุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx,ความสำคัญของโครงร่างองค์กร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx),บทบาทของสายสนับสนุนต่อการดำเนินการ และกระบวนการขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย