ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสาวสิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี และนางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านด่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน รับการนิเทศ ติดตาม และให้การต้อนรับ  (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)