รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กนนท์ นวัตกรรมสร้างคน สู่สากลนนท์ 2”

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กนนท์ นวัตกรรมสร้างคน สู่สากลนนท์ 2” โดยมี นางอรวรรณ์ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณจัดงาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายพัฒนะ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี

“การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทักษะด้านอาชีพ ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิฐษ์ต่างๆ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆ ด้าน” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -17 ธันวาคม 2565 มีกิจกรรมทั้งหมด 73 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5,335 คน คุณครูผู้ฝึกซ้อม 3,771 คน และคณะกรรมการ 861 คน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 82 โรงเรียน