สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานระดับสากลมีความเป็นนานาชาติ สามารถสร้างเครือข่ายทางด้วนการบริหารและวิซาการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร