สพม.เชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 34 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน โดย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัด ให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้สามารถนำความรู้ในระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารงานของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของชาติต่อไป ทั้งนี้ ประธานสหวิทยาเขต 5 กลุ่มดอย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมโสต 1 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากรในการอำนวยความสะดวก
ภาพ: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันกำแพง