รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ร่วมแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 จังหวัดสตูล แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันตำรวจเอก ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล นางอรนุช นรารักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดสตูล นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสตูล และคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร่วมแถลงข่าวเพื่อรวมพลังทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเละเอกชน พร้อมยืนยันความพร้อมของจังหวัดสตูล ในการเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภายใต้คำขวัญ “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล” เหมือนคำขวัญของจังหวัดสตูล “ปลอดภัย มีความสุข สนับสนุนการจัดงานเต็ม 100”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้จังหวัดสตูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) เจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (สพม.สงขลา สตูล) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เจ้าภาพร่วม ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ สนามหน้า โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในงานจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งการแข่งขันเป็นระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย แบ่งเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการที่เป็นเลิศของครู ระดับภาคใต้ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันจะกระจายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสตูล และทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดสตูล

ในวันแถลงข่าวมีการจัดนิทรรศการของน้อง ๆ นักเรียน จากทั้ง 3 หน่วยการแข่งขัน สังกัด สพป.สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลมะนัง โรงเรียนบ้านป่าพน สังกัด สพม.สงขลา สตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดย นายธีร์ ภวังคนันท์ ย้ำการจัดงานนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แล้วยังสนองนโยบายของ สพฐ. ที่ว่า “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.สตูล /สพม.สงขลา สตูล