พิธีเปิดอาคารเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕ /๒๙ งบประมาณก่อสร้าง ๒,๙๒,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงาน 0PEN  HOUES  เปิดบ้าน เปิดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ชมนิทรรศการ การแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียนและชุมชน เป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน พิธีมอบเกียรติบัตรครู นักเรียนที่ประสบความสำเร็จที่เข้าแข่งงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่  ๖๘ กิจกรรม ๖  สัปดาห์ประชาธิปไตย โดยมี หน่วยงาน  องค์กร ภาครัฐ  ชุมชม ร่วมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดซุ้มอาหารสำหรับผู้มาร่วมงาน ซุ้มแบ่งสรรปันน้ำใจ โดยมี นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา นางสาวมนัสปอง  ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร ครูบุคลกร ชุมชนให้การต้อนรับ