สพม.39 ร่วมประชุม VDO conference การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พร้อมด้วยนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุม VDO conference การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินและแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39