อุตรดิตถ์ เขต 1 ติวเข้มผู้รับผิดชอบดำเนินการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ ถูกต้อง ครบถ้วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 มี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จำนวน139 โรงเรียนๆ ละ 1 คน เพื่อให้นักเรียนในสังกัดทุกกลุ่ม ได้รับการพัฒนาส่งเสริมตามศักยภาพความสามารถ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ และครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เน้นในเรื่องของการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายกฤษณะ ประฉิมมะ ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป.พิจิตร เขต 1 และ นายอำนาจ พันละออง ครูโรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นวิทยากรตลอดการอบรม