อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เวทีแสดงความสามารถอย่างอิสระและสร้างสรรค์ของครูและนักเรียน

17 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทางด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมพรหมวิหาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้แสดงออกสมรรถนะการเรียนรู้และความสามารถพิเศษเรียนร่วมที่เกิดจากการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนรู้เผยแพร่สู่สาธารณะชนและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแลเป็นสนามแข่งขัน จำนวน 11 สนามแข่งขัน 296 กิจกรรม โดยโทรคมนาคมแห่งชาติ สาขาอุตรดิตถ์ ร่วมจัดบู๊ทหุ่นยนต์ rotbot ด้วย