อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพฝีมืองานช่างลูกจ้างประจำสู่มืออาชีพ

20 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฝีมืองานช่างลูกจ้างประจำสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กนำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งหลังจากเปิดการอบรมแล้ว ประธานได้บรรยายพิเศษตามนโยบาย หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่โดยใช้หลักการ 5 ส. และการพัฒนาอาคารสถานที่โดยการมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพฝีมืองานช่างของลูกจ้างประจำโดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เข้าร่วมโครงการควบคู่กัน ทั้งงานบริการ งานฝีมือช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน เป็นต้น มีทีมงานของกลุ่มอำนวยการ นำโดย ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำจำนวน 30 คน ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสวนแห่งการเรียนรู้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ลูกจ้างประจำทุกคนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนาฝีมืองานช่างลูกจ้างประจำสู่มืออาชีพ อย่างน้อยคนละ 4 วัน ตามกำหนดการพัฒนาศักยภาพฝีมืองานช่างลูกจ้างประจำสู่มืออาชีพ ตามแผนการดำเนินโครงการที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนด ในการนี้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม และพบปะให้กำลังใจลูกจ้างประจำผู้เข้ารับการอบรมด้วย