การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis)

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี   โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารห้องเรียนและทรัพยากรอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บข้อมูลงานวัดผล ประเมินผล วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายชินวงค์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) จากสพป.สุรินทร์ เขต ๑ นางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต ๑ โดยมีนายทะเบียนของโรงเรียนหรือครูผู้สอนที่ทำหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ ศึกษานิเทศก์   ๑๖ คน ผู้สังเกตการณ์ ๕ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis) เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และการจัดทำข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis) ซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น การทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เริ่มจากจาการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีการศึกษา จนกระทั่งสามารถพิมพ์ ปพ. ๑,๒,๓ ให้เสร็จสิ้นและยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน