ครูปฐมวัยอุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย

23 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นความร่วมมือจาก เป็นความร่วมมือจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนให้ความรู้และแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับครูเพื่อนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมได้คัดเลือกจากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 79 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) นำโดย คุณมาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการปลูกพลังบวก และคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ตลอดการอบรมหลักสูตร 2 วันเคลื่อนให้ความรู้และแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับครูเพื่อนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมได้คัดเลือกจากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 79 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) นำโดย คุณมาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการปลูกพลังบวก และคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ตลอดการอบรมหลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565