สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบรางวัล “SERVICE AWARDS” ยอดเยี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างในสังกัด โดยมอบเกียรติบัตรรางวัล “SERVICE  AWARDS” ยอดเยี่ยม ให้กับผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตบริการ ขยันหมั่นเพียรต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

 

นางวนิดา  อิ่มพันธ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มนโยบายและแผน

 

นายจเร   หรุ่นสูงเนิน  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

นายเชษฐา   พรภัทรยุทธ   ลูก่จ้างชั่วคราว งาน ICT