++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษา ร.ร.ในโครงการตามพระราชดำริฯ +++

^^^^^   วันนี้ นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมเพื่อติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และโครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโด่ ณ  ห้องประชุมดอยจอมทอง  สพม. เขต 36  จังหวัดเชียงราย และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโด่  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ  หมูที่ 20  ตำบลแม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย////

ธีรธิดา พรหมมาแบน