สพป.กระบี่ ประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2562   ที่ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมสัมมนา   ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดโครงการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 208 โรงเรียน  เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียนในสังกัด ก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 เตรียมความพร้อมด้านจัดการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2562  ย้ำทุกโรงเรียนจัดห้องเรียนคุณภาพและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะดำเนินการออกนิเทศครบ 100% ทุกโรง แนะนำผู้บริหารโรงเรียนใหม่ จำนวน 38 คน  ชี้แจงทิศทางการดำเนินการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ แนวปฏิบัติในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา การรับนักเรียน การบริหารงบประมาณงบลงทุน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2531 รวมถึงการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบทางเว็ปไซต์