สพม.39 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานประชุมกำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการเดินรณรงค์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องพุทธนเรศ สพม.39