กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่คุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคี  หน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์  ซึ่งกลุ่มที่รับผิดชอบนำปฏิบัติกิจกรรม คือ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากนั้น ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการรับการศึกษาดูงานจาก สพม.เขต ๔๒ ทำให้ได้รับการชื่นชมประทับใจทั้งผู้รับและผู้มาศึกษาดูงาน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยก็ขอเชิญชวนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่บุคลากรมีชื่อตามทะเบียนบ้าน  วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สพป.เลย เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  กิจกรรมรวมใจให้คุณอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นโครงงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติหน้าที่  การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกเช้าวันจันทร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอันจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน