สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร จัดกิจกรรมค่ายนักวิทย์น้อยผจญภัย

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายนักวิทย์น้อยผจญภัย ณ ศูนย์ฝึกทักษะชีวิต แหลมสนแคมป์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. พัฒนาครูในการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ๒. ปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ๓. ฝึกให้เด็กคิดแบบวิทยาศาสตร์ และจัดฐานทดลองค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลและเชื่อถือได้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗ โรงเรียน ๑๕๕ คน, รุ่นที่ ๒ จำนวน ๙ โรงเรียน ๑๒๗ คน และรุ่นที่ ๓ จำนวน ๖ โรงเรียน ๑๔๔ คน