สพป.ตาก เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน