++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 12/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 12/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ  /ข่าว+++

ประเด็นเด่นในรายการดังนี้

ศาสตร์พระราชา

1.รัชกาลที่ 9 ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์

2.นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

3.โอกาสที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคน

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  1. รัฐบาลเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ค. 62

2.วันที่ 18 มี.ค. 62 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียน ตชด. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียติฯ จ.เชียงราย

3.วันที่ 19 มี.ค. 62 นักเรียนในโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศโรงเรียนถนนมิตรภาพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

4.วันที่ 20 มี.ค. 62 ประธานการประชุม High Scope  ครูผู้สอนจุดที่ 1 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

5.ความปลอดภัยในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนและครู ช่วงปิดภาคเรียน

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.

1.โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PLSA โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Cambridge Assessment

2.โครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ ของประเทศโรงเรียนถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา

3.การประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี

ธีรธิดา พรหมมาแบน