การประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ในด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ คือ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ การพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง คือ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี นางอภิญญาณ บุญอุไร ข้าราชการบำนาญ และ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.นครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑