ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและติดตามงานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

19 มกราคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ทุกคนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุมผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWORD ระดับภาคเหนือ และรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภาบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ในการประชุมครั้งนี้ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานการประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและทุกๆ ท่านผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และของโรงเรียน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจคุณครูในโรงเรียนที่อยู่ระหว่างไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา มีครูเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน การจัดทำปฏิทินประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การเตรียมความพร้อมในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ ณ จังหวัดน่าน การบริหารงบประมาณโดยเฉพาะการดำเนินการบริหารงบซ่อมแซมของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร สุดท้ายเป็นการร่วมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 44 โรงเรียนในสังกัด และเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา