การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

นที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กลุ่มโรงเรียนที่ 5 สองฝั่งน่านพร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบติการ PA มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแห่งตน โดยครูต้องพัฒนาตนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้นณ ห้องประชุมพิขัยลักขณา โรงเรียนวัดบ้านใหม่

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid033erYfnHw5agsFswHPGhjyi2cWCkWuZ9VzvbV7jwGLRPiamEt5MKG26YGVm8emhzJl/?mibextid=cr9u03