ประเมินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานกรรมการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ ว17/2552 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ของนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย     เรวดี…ภาพ / ข่าว