สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน สหวิทยากลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่  18 – 19 มีนาคม 2562  นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ,โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ,โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ติดตาม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  รายงานผล

การดำเนินงาน