สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร

วันที่ 26 มกราคม 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน

ก่อนการประชุม สถานศึกษาในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างข่าง ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านวีดิทัศน์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โอกาสนี้ นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ต่อจากนั้น ประธานในพิธีดำเนินการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดังนี้

ประเด็นที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม

ประเด็นที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย

ประเด็นที่ 4 Active learning

ประเด็นที่ 5 Learning loss

ประเด็นที่ 6 O-Net

ประเด็นที่ 7 ความปลอดภัย

ประเด็นที่ 8 การนิเทศภายในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ได้ชี้แจงข้อราชการ ตามระเบียบวาระการประชุม

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ในครั้งนี้