สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับใบประกาศเกียรติคุณ “กล้าทำดีศรีสองแคว”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “กล้าทำดีศรีสองแคว” โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว รุ่นที่ 4 โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดย จัดกิจกรรมอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และสร้างเยาวชนในสถานศึกษาให้กล้าแสดงออกในทางดี และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาด้วยกันเอง พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตอาสา และความรับผิดชอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายกล้าคุณธรรมในสถานศึกษาซึ่งหลังจากการอบรมแกนนำเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว ในครั้งนี้แล้วเยาวชนที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างกลุ่มเยาวชนอาสากล้าทำดีในสถานศึกษาของตนเอง และออกทำกิจกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยให้เกิดงานจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังที่ผ่านมาแล้ว จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ได้ทำการขับเคลื่อนงาน กลุ่มเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแควจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้นในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย โรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 11 โรงเรียน ครูพี่เลี้ยงจำนวน 11 คน คณะทำงานจำนวน 20 คน จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน