อุตรดิตถ์ เขต 1 ชี้แจงและทบทวนการดำเนินการทดสอบ O-NET แก่คณะกรรมการดำเนินการฯ

28-29 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดให้มีการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 3 ชุด ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงาน กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ชุด วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ภาคเช้า ผู้ทำหน้าที่ในสนามสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอ ตรอน พิชัย ทองแสนขัน ภาคบ่ายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และลับแล รวมทั้งหมด 25 สนามสอบ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ผู้ทำหน้าที่ในสนามสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 8 สนามสอบ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายทั้งในส่วนของการดำเนินการสอบของผู้ทำหน้าที่กรรมการและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าสอบ ดร.สุนันทา รักพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงข้อเน้นย้ำ และข้อควรระวังในการดำเนินการจัดสอบ และสุดท้าย นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทดสอบ o-net ทบทวนขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการ บทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามสอบในปีที่ผ่านมา