สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม  เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมี นายไสว สารีบท ศึกษาธิการ, นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว, รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิตอล, E-book เป็นต้น สื่อต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของชาติ  สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างมีคุณภาพต่อไป