สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวให้ไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด และเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววาสนา สุดวิลัย ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑