ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมประชุมเสวนาเรื่องแนวปฏิบัติฯ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางทัศนียนันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเสวนาระหว่างคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ประจำปีทางบัญชี 2566 ในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรีฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีนายมนัส เจียมภูเขียว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่