“OPEN HOUSE” ผลิดอกออกผลบนพื้นที่สูงโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม “จิตศึกษา”

วันพุธที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว  ตำบลหนองงิ้ว  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC “การศึกษาเพื่อสุขภาวะทางปัญญา”  ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นที่ปรึกษา และเป็นวิทยากรพัฒนาผู้บริหารและครูที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผล พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอก และเพื่อศึกษารูปแบบการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวถึง การประกาศนโยบายลงสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๒ คือ การทำห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ ครูปฏิบัติหน้างานของตนให้ดีที่สุด ผู้บริหารทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนดูแลครูและบุคลากร ดูแลโรงเรียนให้ดีที่สุดแล้วโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนคุณภาพ  สำหรับแนวคิดการจัดการสอนแบบสุขภาวะถือเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชม ซึ่งอาจจะมีการแบ่งรับแบ่งสู้ บางโรงเรียนนำไปใช้เกิดการยอมรับ แต่บางโรงเรียนก็อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งก็เกิดจากการสื่อสารทำความเข้าใจ ดังนั้น การที่จะนำกระบวนการสุขภาวะไปใช้ต้องศึกษาหลักการแนวคิดให้เข้าใจถ่องแท้กับชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบริการ  โรงเรียนใดที่พร้อมและมีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินการ ชุมชนยอมรับ และนักเรียนของเรามีคุณภาพ สำนักงานเขตฯ พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุน  การจัดงานครั้งนี้มีโรงเรียนจาก สพป.เลย เขต ๑ ๒ ๓ ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร  ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นวิทยากร และรับฟังบรรยายพิเศษผ่านการบันทึกเทปจาก  ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา