สพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน โดยนางภัทริยาวรรณ พันธ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในพิธีเปิดครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

โดยการแข่งขันของกลุ่มการศึกษาพิเศษจำแนกเป็นประเภทความพิการดังนี้ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 กลุ่มบกพร่องทางการเห็น แข่งขัน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28-29 มกราคม 2566 บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ แข่งขัน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกประเภทความพิการ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) แข่งขัน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน และ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่ม บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บุคคลและออทิสติก แข่งขัน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาสร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21